ลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนด้วยตัวเอง

(Register yourself.)ลงทะเบียนเรียน

ผ่านผู้ประสานงานศูนย์สาขาที่อยู่ต่างประเทศ

(Register via official coordinators in foreign countries.)